Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wetgeving 2020 WFT Inkomen

Op 1 januari 2020 zijn een aantal wetten in werking getreden of aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we, met betrekking tot de module WFT Inkomen, daarvan een beknopt overzicht. Ook wijzigingen, die later in 2020 ingaan, worden genoemd. Veel van deze wijzigen zijn al (direct nadat ze zijn aangenomen) in eerdere artikelen van WFT Actueel besproken.

Al in eerdere WFT Actueel artikelen genoemde wijzigingen

Wet Arbeidsmarkt in balans (basis – 28-06-2019)

Deze wetgeving is op 1 januari 2020 in werking getreden en heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Onderstaand nog een opsomming van de wijzigingen en een enkele aanvulling:

  • Combineren onvolledige ontslaggronden is nu mogelijk
  • Transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst, maar wel lager dan vóór 2020. Zie externe link rekenhulp transitievergoeding
  • Ketenregeling is nu: 3-3-6. Dat wil zeggen: er volgt een vaste aanstelling na 3 opeenvolgende tijdelijke contracten of na drie jaar meerdere tijdelijke contracten, waarbij de tussenpoos tussen de contracten maximaal 6 maanden is geweest. Op dit laatste zijn uitzonderingen mogelijk voor tijdelijk terugkerend werk
    Andere tijdelijke uitzonderingen zijn definitief geworden
  • Betere positie oproepkrachten en voor werknemers bij payrolling
  • Sectorfondsen zijn komen te vervallen. Premiedifferentiatie naar aard van het contract. Hoge AWF-premie bij tijdelijke contracten en lage premie bij vaste dienstverbanden (niet zijnde oproepovereenkomsten). Voorwaarde is dat de schriftelijke arbeidsovereenkomst (of een addendum bij wijzing in vast dienstverband) uiterlijk 1 april 2020 in de loonadministratie is opgenomen. Verder kan, als er achteraf geen vast dienstverband blijkt te zijn geweest, met terugwerkende kracht de hoge premie worden geheven. Bijvoorbeeld bij een nieuwe werknemer met een vast contract, dat binnen de proeftijd wordt beëindigd

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) (inkomen - 20-11-2018)

Aanvullend geboorteverlof (maximaal 5 weken) is mogelijk vanaf 1 juli 2020. Om ervoor te zorgen dat het inkomen in deze periode van verlof ook volledig meetelt bij een eventuele WW- of WIA-aanvraag wordt tegelijkertijd de verlofregeling binnen het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen aangepast. Zie externe link voor het betreffende besluit. De hierin ook genoemde aanpassing van de berekeningswijze van het WW-dagloon bij ziekte in de referentieperiode is louter van technische aard en heeft geen invloed op een eventuele uitkering.

Regeling Compensatie transitievergoeding (inkomen – 26-03-2019)

Compensatie kan worden aangevraagd vanaf 1 april 2020. Uiterlijk binnen 6 maanden.

Verlaging LIV en jeugd-LIV (Inkomen – 24-09-2019)

Voor een werknemer met een gemiddeld uurloon van € 10,05 of meer, maar niet meer dan € 12,58 heeft de werkgever in 2020 aanspraak op een LIV van € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per kalenderjaar. De bedragen voor het jeugd-LIV in 2020 worden pas rond 1 juli 2020 bekend gemaakt. Alle uitkeringen over 2020 op de grond van de WTL worden pas medio 2021 uitgekeerd.

Gewijzigde berekeningsmethodiek premie werkhervattingskas (inkomen – 16-05-2019)

  • Sectorale premies worden iets anders berekend
  • ‘Rekenpercentage’ wordt in berekeningen vervangen door de ‘gemiddelde premie’

Overige wijzigingen

Verlenging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

Instromen in de IOW was mogelijk tot 1 januari 2020. Deze periode is nu verlengd tot 1 januari 2024. Wel is de minimumleeftijd verhoogd tot 60 jaar en 4 maanden (was 60 jaar). De IOW regelt een uitkering op minimumniveau voor oudere werklozen na afloop van de WW- (of soms ook de WGA-) uitkering. Belangrijkste verschil met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand  (Wwb) is dat de IOW geen Inkomenstoets heeft en dat ook het inkomen en vermogen van een eventuele partner buiten beschouwing blijven.

Premiepercentages 2020

Premiepercentages werknemersverzekeringen (%)

Premie

Fonds

Uitgaven

Betaald door

2019

2020

Sfn

Sectorfondsen (gem. premie)

WW, ZW, WGA

Werknemer

1,36

-

AWf

Algemeen Werkloosheidsfonds

WW, ZW, re-integratie

Werkgever

3,60

-

AWf laag

Algemeen Werkloosheidsfonds

WW, ZW, re-integratie

Werkgever

-

2,94

AWf hoog

Algemeen Werkloosheidsfonds

WW, ZW, re-integratie

Werkgever

-

7,94

Ufo

Uitvoeringsfonds, alleen voor de overheid

ZW, WAZO, WGA overheid

Werkgever

0,78

0,68

Uok (opslag op AOF)

Uniforme opslag kinderopvang

Kinderopvang

Werkgever

0,50

0,50

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

WAO, WIA, WAZ, WAZO

Werkgever

6,46

6,77

Whk

Werkhervattingskas (gemiddeld)

WGA, ZW-flex

Werkgever (50% van de WGA-premie mag netto op de werknemer verhaald worden)

1,24

1,28

Overige parameters Whk 2020

 

ZW en WGA

ZW

WGA

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld loon

€     33.100

€      33.700

 

 

 

 

Grens (middel) grote/kleine werkgever

€   333.100

€   337.000

 

 

 

 

Grens grote werkgever

€ 3.310.000

€ 3.370.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld percentage

 

 

0,43%

0,52%

0,75%

0,76%

Rekenpercentage

 

 

0,47%

-

0,77%

-

Minimumpremie grote werkgever

 

 

0,10%

0,13%

0,18%

0,19%

Maximumpremie grote werkgever

 

 

1,72%

2,08%

3,00%

3,04%

Gemiddeld werkgeversrisico

 

 

0,26%

0,32%

0,41%

0,48%

Correctiefactor werkgeversrisico

 

 

1,39

1,21

1,42

1,18

Compensatie loondoorbetalingsplicht bij onwerkbaar weer

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Regeling onwerkbaar weer. Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid (zoals vorst, sneeuw en overvloedige regenval) zich voordoet, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht.

 

Bij vorst, ijzel en sneeuwval gelden er 2 wachtdagen. Voor overvloedige regenval 19 dagen.

 

Tijdens de wachtdagen betaalt de werkgever gewoon het loon door aan de werknemers. Nadat de wachtdagen zijn verstreken kan de werkgever aanspraak maken op WW voor de werknemers bij onwerkbaar weer. De werkgever moet elke onwerkbare dag opgeven bij het UWV. De Regeling moet wel in de cao van de werkgever zijn opgenomen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships